รายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน
   
    ปีงบประมาณ :   รอบการประเมิน :
   
จำแนกตามเพศ  
เพศจำนวนผู้ประเมิน
 1
ชาย1
หญิง17
รวม19
Load My Chart
Save My Chart
Restore Defaults
As a Bitmap
As a Metafile
As Text (data only)
Y Axis
Grid
Interlaced
X Axis
Grid
Vertical Labels
Staggered
Show Labels
Options ...
100 %
150 %
200 %
400 %
Gallery
Color
Point Labels
Bring to Front
Send to Back
Properties...
Edit title
Text Color
Font ...
Left
Top
Right
Bottom
Font ...
Text Color
Font ...
Edit title
Staggered
Vertical Labels
Grid
Interlaced
Properties...
Toolbar
Data Grid
Legend Box
Gallery
Color
Edit title
Point Labels
Font ...
Properties...
Font ...
Color
Show Text
Text Color
Font ...
Color
   
จำแนกตามสถานภาพ  
สถานภาพผู้ประเมินจำนวนผู้ประเมิน
ผู้บริหาร0
อาจารย์ (บุคลากรสายสอน) 2
เจ้าหน้าที่/พนักงาน (บุลากรสายสนับสนุน)17
นักศึกษา0
รวม19
   
จำแนกตามสังกัดหน่วยงาน  
หน่วยงานจำนวนผู้ประเมิน
คณะครุศาสตร์ 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
คณะวิทยาการจัดการ 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 0
สำนักงานอธิการบดี 0
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 15
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0
บัณฑิตวิทยาลัย 0
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 0
รวม19
   
จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศจำนวนผู้ประเมิน
เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร8
เพื่อการเรียนการสอน2
อื่น (โปรดระบุ)9
รวม19
 
 
 
   
จำแนกตามระยะเวลาการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ระยะเวลาการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจำนวนผู้ประเมิน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เจ้าหน้าที่/อาจารย์)9
เดือนละ 1 ครั้ง (คณบดี/ผู้อำนวยการ/รองอธิการบดี/อธิการบดี)1
อื่น (โปรดระบุ)9
รวม19
 
 
   
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ต่อมหาวิทยาลัย ฯ
ลำดับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1 NP3wBT https://goldentabs.com/
   
   
 
ด้านการเงิน
 
ลำดับรายการพอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมากค่าเฉลี่ยกราฟ
1 ระบบบัญชี 3 มิติ (GFMIS) ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง28900 3.63
2 มีระบบสารสนเทศด้านการเงินเพียงพอต่อการใช้งานและตัดสินใจ110800 3.63
3 ข้อมูล สารสนเทศด้านการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน171100 3.47
4 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ161020 3.32
 ค่าเฉลี่ยรวม      3.51