ค้นหาบุคลากร - ผลการค้นหา

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: บุคลากร
 
 กลับไปค้นหา   ค้นหาใหม่   พบรายการบุคลากร 53 รายการ
ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่งประเภทความเชี่ยวชาญในสายงานสังกัด
1 นายอนุชา พวงผกา บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบและการจัดการฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นางไพรัตน์ พวงผกา พนักงานปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นางยุพา เสือสูงเนิน นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว ทำความสะอาด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 นางระเอียด พิโยค นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นางสาวน้ำฝน ปิ่นโรจน์ นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นางสาวสังวาลย์ โยธานัน นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นางสาวสุภาพ ทองจิตติ นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นางสำพรรณ สุดใจ นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านภารโรง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นางอุดม พรมมา นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านภารโรง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 นายปัญญา พิโยค นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 นายสาวพัตร์ ชูแจ่ม บรรณารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นางสาวอรปรียา คำแพ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านงานคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
13 นายวันเฉลิม พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เว็บไซต์ งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
14 นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ งานดูแลระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
15 นายสุริยา คชฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย งานดูแลระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
16 นายปฐมพงษ์ สุดเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบระบบเครือข่าย งานดูแลระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
17 นายมนตรี กาไสย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ งานดูแลระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
18 นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านภาษา ศูนย์ภาษา
19 นางจันเหรียน ทองอยู่ นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
20 นางสาวJanessa Kwong Mondol อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
21 นางสาวJessah Lim Bolivar อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
22 นางสาวJocelene M. Cacayan อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
23 นางสาวJoem Zennia Pepito Breis อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
24 นางสาวKang Ching Wen อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
25 นางสาวMonica Mapilis Villanueva อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
26 นางสาวSherry Faith Centes Bernales อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
27 นางสาวรัตนพร กรัดภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
28 นางสาวสุธินัน อินอำไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
29 นางสาวสุนิสา เหมือนพลอย บรรณารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
30 นายDonald Naidas Macayanan อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
31 นายFrank Joseph Eschenburg อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
32 นายJOEL ALBERT GRISELL อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
33 นายRolando Cempron JR. อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์ภาษา
34 นายสมคเนณ์ ตู้ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว Computing ศูนย์ภาษา
35 นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ งานบริหารทั่วไป
36 นางนริศรา อินน่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ งานบริหารทั่วไป
37 นางวันเพ็ญ หล่อทอง นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านภารโรง งานบริหารทั่วไป
38 นายนก กระต่ายทอง นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านภารโรง งานบริหารทั่วไป
39 นางเกศรินทร์ เมฆโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ เชี่ยวชาญด้านงานธุรการ งานบริหารทั่วไป
40 นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล บรรณารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
41 นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี บรรณารักษ์ พนักงานราชการ เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ cattalong งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
42 นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์ บรรณารักษ์ ข้าราชการ เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ
43 นางกาญจนา จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ
44 นายวิรุฬ เมฆา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ลูกจ้างประจำ เชี่ยวชาญด้านพิมพ์ดีด งานบริการสารสนเทศ
45 นางสาวมาลี ประสงค์ดี พนักงานปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว - งานบริการสารสนเทศ
46 นางอรวรรณ คชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ ด้านบริการยืม - คืนหนังสือ งานบริการสารสนเทศ
47 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านโสตทัศนวัสดุ งานบริการสารสนเทศ
48 นายภูเบศ มาศธนานันต์ เจ้าหน้าที่โสตทัศนวัสดุ ลูกจ้างชั่วคราว เชี่ยวชาญด้านโสตทัศนวัสดุ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว งานบริการสารสนเทศ
49 นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี บรรณารักษ์ พนักงานราชการ เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ
50 นางกนกวรรณ นาคเหล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
51 นางสาวพสชนัน ยอดดำเนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ด้านคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
52 นายสุภาพ ทิพจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์คอมพิวเตอร์
53 นายอดิศักดิ์ กินา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว - ศูนย์คอมพิวเตอร์