กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวคุณัญญา เบญจวรรณ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2561บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครThailand
ปริญญาโท2551บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2546บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)Business Administration (Financial and Banking)สถาบันราชภัฏนครปฐมThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล