กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเท่า
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแพงThailand
ปริญญาตรี2545บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีและการภาษีอากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000688 ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่ชุมชนวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000687 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000686 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000683 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000682 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000471 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000373 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล