กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2546วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2536วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000754 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000753 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000608 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000582 2556A12603001 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตลุ่มแม่น้ำคลองสวนหมาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000581 การเชื่อมโยงโปรแกรมเป้าหมาย และการติดต่อระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตลุ่มแม่น้ำคลองสวนมาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000393 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000384 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000349 ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000021 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000219 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล