กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายกวี ครองแก้ว
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2546ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)การบริหารการศึกษาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาตรี2524ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)ดนตรีศึกษาวิทยาลัยบ้านครูสมเด็จเจ้าพระยาThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000707 ดนตรีเมียนมาร์ประกอบมวยคาดเชือก : กรณีศึกษาศึกษาวงซายวายวัดไทยวัฒนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000106 รังสรรค์เพลงพื้นบ้านชุมชนนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรสู่สากล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000221 โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา สังคีตนิยม หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดนตรีแจ๊สแบนด์ - การปรับวงการแจ๊ส - รูปแบบการบรรเลงวงดนตรีแจ๊สแบนด์ - พัฒนาการเรียนการสอนวงดนตริแจ๊ส 15/08/2556
เข้ารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีแจ๊สแบนด์ การปรับวงแจ๊ส รูปแบบการบรรเลงวงดนตรีแจ๊สแบนด์ พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีแจ๊ส 15/08/2556