กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุณี บุญพิทักษ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการศึกษาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2534การศึกษามหาบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขสวิชาการศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2527ครุศาสตรบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาปรัชญาและศาสนาวิทยาลัยครูนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000767 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำ และคุณภาพการทำงานของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000762 การสังเคราะห์งานวิจัยชั้นเรียนระดับปฐมวัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นที่ 4 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000676 รูปแบบกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัยของศูนย์เด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000626 แนวทางการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000462 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000115 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000237 โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000239 รูปแบบการพัฒนาครูในการทำวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาพื้นฐาน หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เป็ยวิทยากรอบรมครูกลุ่มโรงเรียนช่องแคบคีรีราษฎร์การไปเป็นวิทยากรอบรมครูกลุ่มโรงเรียนช่องแคบคีรีราษฎร์ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เกี่ยวกับ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูอนุบาลนั้นช่วงแรกครูหลายท่านยังไม่เตยมีพื้นฐานของการวิจัย ข้าพเจ้าได้อบรมขั้นตอนการทำวิจัย ไปที่ละขั้นให้กับครู  จากที่ข้าพเจ้าได้ไปเป็นผู้อบรมนั้นทำให้พบว่ายังมีครูอีกหลายโรงเรียนขาดความรู้เรื่องการวิจัยชั้นเรียนอีกมากมาย ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าการมาทำให้ความรู้ใรครั้งนี้ เป็นการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์มากจริงๆ  
1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นศ.มรภ.เลย 2.อบรมครุปฐมวัย 3.จัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยของ มรภ.กพ. และ มรภ.เลย - นศ. ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการด้านการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมต่างๆ และ นศ. ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการรับประทานอาหารร่วมกัน 2. กิจกรรมครูปฐมวัย - นศ.วิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากร อบรมครูปฐมวัยกลุ่มพัฒนาการศึกษาลุ่มน้ำเหือง จำนวน 28 คน อบรมเรื่องการจัดป้ายนิเทศระดับปฐมวัย 3. จัดกิจกรรมการเรียนรุ้ส่งเสริมประสบการเด็กปฐมวัย เรื่อง สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย โดย นศ. จัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้มีทั้งหมด 6 ฐาน เด็กปฐมวัยจำนวน 60 คน กิจกรรมทั้ง 3 เรื่องที่นำเสนอมาเป็นส่วนหนึ่งการเรียนรุ้ในรายวิชาสัมนาการศึกษาปบมวัย และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติศึกษาระดับปฐมวัยโดยผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง จะส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเกิดความรู้ดังนี้ - การทำงานเป้นทีม - การนำความรู้ลงสู่การปฏิบัติ - ความมั่นใจในตนเอง - การกล้าแสดงออก - ความรักสามัคคีในกลุ่ม - การวางแผนการทำงาน - การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - การปรับตัวกับบุคคลอื่น - ความเชื่อมั่นในตนเอง - ความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ต้อง การเรียนรู้ถ้าที่กล่าวมานี้จะเป้นประโยชนืในการสำเร้จการศึกษาและไปประกอบอาชีพครูปฐมวัยต่อไปในอนาคต 15/08/2556