กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2550การศึกษามหาบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิตการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรThailand
ปริญญาเอก2559การศึกษาดุษฎีบัณฑิตการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2547ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การบูรณาการงานสู่ QA