กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีThailand
ปริญญาตรี2542ครุศาสตรบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)คณิตศาสตร์สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000589 การผลิตนวัตกรรม"หมากวง"เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000584 สมบัติเฉพาะบางประการของแลตทิสโซ่เอนโดมอร์ฟิซึมและแลตทิสโซ่โฮโมมอร์ฟิซึม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000357 คุณสมบัติบางประการของเอกามอร์ฟิซึมบนวิถีไม่ระบุทิศทางไป ยังวิถีไม่ระยบุทางและวงจรไม่ระบุทิศทางไปนยังวงจรไม่ระบุทิศทาง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000040 จำนวนของฟังก์ชั่นเอกามอฟิซ์บนกราฟวงจร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000340 สูตรสำหรับการหาจำนวนเอกามอร์ฟิซึมบนวิถีไม่ระบุทิศทาง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000342 สูตรสำหรับการหาจำนวนฟังก์ชันเอกามอร์ฟิซิมบนกราฟวิถีไม่ระบุทิศทาง หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอน ประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ได้รับความรู้ในเรื่องการทำกฏหมายรัฐธรรมนูญ ได้รับกิจกรรมในการจัดการเรียนในการเชื่อมโยงความรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้ 15/08/2556