กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายยุทธนา พันธ์มี
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2561ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2554การศึกษามหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา)Educational Communication and TechnologyมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ประกาศนียบัตรบัณฑิต2550บัณฑิตศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูEducationมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาตรี2541ศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไป (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)Engineering ManagementสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000674 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000673 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000672 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมการพัฒนาแอพพิเคชั่นบนแท็ปเล็ต -การพัฒนาแอพพิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต -แนวคิดในการพัฒนาแอพพิเคชั่น -การสร้างชิ้นงานตามแนว A-D-L-I -การสร้างแอพพิเคชั่นบื้องต้น -สามารถนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น -นำเนื้อหาแอพพิเคชั่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 15/08/2556