กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จารึกภาษาตะวันออก)ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจารึกภาษาตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาตรี2547ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000709 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตกรรมผ้าปักชาวเขาคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000400 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000154 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ทักษะการส่งสารภาษาไทย หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นำนักศึกษาไปแข่งขันอ่าน ฟัง เสียง รอบคัดเลือกภาคเหนือ นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการอ่าน ฟัง เสียง นำความรู้ประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอดให้เพื่อนและบุคคลทั่วไป 15/08/2556