กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอัครพล ชูเชิด
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558Doctor of Philosophy in Music (Philosophy Degree in Music)Doctor of Philosophy in Music (Philosophy Degree in Music)ดนตรีสากลUniversity of DelhiIndia
ปริญญาโท2541ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย)ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย)ดุริยางค์ไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2537การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางค์ศาสตร์ไทย)การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางค์ศาสตร์ไทย)ดุริยางคศาสตร์ไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล