กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางปรียานุช พรหมภาสิต
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองอธิการบดี หรือชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ารองอธิการบดีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2557ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2545ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2542การศึกษาบัณฑิตการศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000718 ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000567 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000053 ระบบเศรษฐกิจหมู่บ้าน: ศึกษากรณีหมู่บ้านแม่ลาดใหญ่ ตำบลแม่ลาดใหญ่ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000200 การจัดทำข้อเสนอในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การวางแผนและการประเมินโครงการช่างมืออาชีพ