กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววรภรณ์ โพธิ์เงิน
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2524บัชชีบัณฑิตบัชชีกิจบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000034 ความพึงพอใจของธุรกิจในจังหวัดกำแพงเพชรต่อการสอบบัญชี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000046 แนวทางการพัฒนาเกษตรผู้ปลูกข้าวให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000330 ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงจากการสอบบัญชีของธุรกิจในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรม "ทบทวนความรู้บัญชีสู้การค้าเสรีอาเซียน" ทบทวนความรู้เกี่ยวกับบัญชี -พรบ.การบัญชี 2543 -มาตาฐานการบัญชี ฉบับ 16,19 -คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ + ประสบการณ์ที่ได้รับฟังจากการอบรมของวิทยากร มาถ่ายทอดสอดแทรกในการเรียนการสอน 15/08/2556
ฝึกจิต ฝึกสมาธิ -ทำวัตร -สวดมนต์ -เดินจงกลม -ฝึกจิต -ดูวีดีทัศน์ -นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน -เป็นหลักในการดำเนินชีวิต 15/08/2556