กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการตลาดดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.)บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2536บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)การตลาดมหาวิทยาลัยพายัพThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000681 กลยุทธ์การตลาด สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000621 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000553 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล