กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอนุ ธัชยะพงษ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการบัญชีดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2544บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2526วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000779 การถอดบทเรียนความสำเร็จสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนบ้างวังน้ำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000731 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชีตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000729 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำงบต้นทุนการผลิตและงบกำไรขาดทุนของกลุ่มทำไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว หมู่ 5 ตำบลพานทอง อำเภอไทยงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000515 การประเมินโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4      
อบรมบัญชีครัวเรือน      
อบรมบัญชีครัวเรือน      
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี2555      
จัดกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือน      
จัดกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือน      
จัดกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือน      
จัดกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือน      
จัดกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือน      
เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตอาสา โรงพยาบาลกำแพงเพชร      
เข้าร่วมงานสหกิจศึกษา มหาวิทยานเรศวรวิชาการ      
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง      
ประชุมวิชาการระดับชาติ      
เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ สถานการณ์ทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง      
ประชุมวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ภาคเหนือ      
เข้าร่วมอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1      
ติดต่อกับหน่วยงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา     15/08/2556
วิทยากรอบรมหลักสูตรคณาจารย์ นิเทศงานสหกิจศึกษา      
ประชุมในโครงการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพบผู้ประกอบการ      
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนากิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2556       
เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5      
CMU Admin Test      
เข้าร่วมนิทรรศการสหกิจศึกษา นักศึกษาได้ประสบการณืจากการชมนิทรรศการสหกิจศึกษา ซึ่งมีการจักแสดงทั้งแบบโปสเตอร์และการนำเสนอด้วยการพีเซ็นต์   15/08/2556
อบรมบัญชีครัวเรือน กิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือนตามโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีตามแนวคิดปริญญาเศรษฐกิจพอเพียง -นักศึกษาโปรแกรมด้านการบัญชีคณะวิทยาการจัดการได้ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/โรงเรียน -ชุมชนเกิดความรู้สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ -ชุมชนได้เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชีเพื่อนำไปวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้ 05/08/2556
ติดต่อกับหน่วยงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดในการขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตัะวในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ประชุมวิชาการระดับชาติ - ได้เข้าร่วมประชุมวิจัยระดับชาติโดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์และบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ มี 3 ท่าน คือ รศ.ธารทิพธ์ ธรรมสอน อ.ทิพธ์วรรณ ศิบุญนันท์ และ อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู ส่วนในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายคือ อ.จิระ ประสพธรรม - ได้องค์ความรู้เพิ่มเติมในการที่จะทำผลงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการสร้างประโยชน์กับชุชนและท้องถิ่นมากขึ้น - ได้แนวทางทางไนการประยุกต์ในการเขียนงานวิจัยต่อไป  
อบรมบัญชีครัวเรือน จัดกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือนตามโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีตามแนวคิดปริญญาเศรษฐกิจพอเพียง - นักศึกษาโปรแกรมทางการบัญชีคณะวิทยาการัดการได้ออกให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน/โรงเรียน - ชุมชนเกิดความรู้ความสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ - ชุมชนได้เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี เพื่อนำไปวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตได้   
ประชุมสรุปผลงาน การประชุมทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มภาคเหนือ การประชุมเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ -สรุปการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ วิชาการ 2013 ในวันที่ 11 ม.ค. 2556 ณ.โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย ปัญญาและข้อเสนอแนะ -งบประมาณ -การลงทะเบียน -ด้านคุณภาพบทความ - การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งต่อไป  
พานักศึกษาไปศึกษาแบบบัญชีที่กรุงเทพ นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการสอบ   16/08/2556
พานักศึกษาร่วมแข่งขันกีฬา สิงห์ - ราชภัฏ ครั้งที่ 1 "สองแควเกมส์" ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้อันดับ 3 พัฒนานักกีฬาวอลเลยบอลหญิง ส่งเสริมการเล่นกีฬา 15/08/2556
อบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WIL) 1.การพัฒนาการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work-intejhated Learning) สามารถทำได้หลายรูปแบบ การนำWIL ที่มีหลายรูปแบบไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับโปรแกรมนั้นๆ