กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการทั่วไปดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2559ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาโท2544บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไม่ระบุมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2540ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000389 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพช รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000375 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000374 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000354 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000128 ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย
R000000166 การจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000190 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวหลาม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สู่เยาวชน ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล