กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561คณบดีสาขาวิชาการจัดการทั่วไปดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2546ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตประชากรและการพัฒนาประชากรและการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2537พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสถิติประยุกต์สถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2532ศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไปสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000389 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพช หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000375 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000374 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000071 ผลกระทบของศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุสาหกรรม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000092 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000128 ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย
R000000164 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้ประกอบการของที่ระลึกของจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000179 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000205 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000268 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล