กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2544รัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2543ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)วารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000751 การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ผู้ร่วมวิจัย
R000000710 นวัตกรรมการจัดการความรู้ภาษาอังกฤษเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000498 การนำนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปปฏิบัติของ อปท. อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล