กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวตรรกพร สุขเกษม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554รัฐศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2545ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000754 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000753 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000635 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฏีองค์การและการบริหารของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000617 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000608 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000593 ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการถ่ายทอดสดการอภิปรายในรัฐสภา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000583 2556A12603002 รูปแบบและความสัมพันธ์ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มน้ำคลองสวนหมาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000577 กลยุทธ์การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยการพัฒนาฐานความรู้ ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000393 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000384 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน2แห่งดังนี้ 1.อบต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2.อบต.คุยบ้านดอง อ.พรานกระต่าย จ.กพแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค์ในการฝึกงานของนศ.เพื่อนำมาใช้สำหรับปรับปรุงระบบการจักการศูนย์ฯต่อไป 2.ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต รปศ.เพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรปศ. 15/08/2556
นิเทศศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2แห่งประกอบด้วย1.อบต.อ่างทอง อ.เมือง 2.อบต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อนำไปใช้สำหรับปรับปรุงระบบการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป 2.ได้ทราบถึงความต้องการผู้ใช้บัณฑิตรปศ.เพื่อนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตต่อไป 15/08/2556
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรม วิชารัฐประศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 2. อบต. โค้งไผ่ อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงอุปสรรค และปัญหาในฝึก ฯ ของ นศ. เมื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการศูนย์ฝึก ต่อไป 2. ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณทิตที่มีต่อบัณทิต รปศ. เมื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รปศ. ในคุณภาพบัณทิตต่อไป 15/08/2556
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรม วิชารัฐประศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 2. อบต. โค้งไผ่ อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงอุปสรรค และปัญหาในฝึก ฯ ของ นศ. เมื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการศูนย์ฝึก ต่อไป 2. ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณทิตที่มีต่อบัณทิต รปศ. เมื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รปศ. ในคุณภาพบัณทิตต่อไป 15/08/2556