กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววสุนธรา รตโนภาส
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2549วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)โภชนาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลThailand
ปริญญาตรี2555สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล