กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนการจัดการภาครัฐและเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2548บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)การตลาดมหาวิทยาลัยภาคกลางThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000711 ระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย
R000000593 ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการถ่ายทอดสดการอภิปรายในรัฐสภา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000538 การจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มโดยเน้นการนำเสนองานในห้องเรียนตามประเด็นคำถามที่กำหนดรายวิชาการพัฒนาองค์กรภาครัฐ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000469 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000468 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000386 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล