กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวัลลภ ทองอ่อน
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2525การศึกษาบัณฑิต (สังคมศาสตร์)การศึกษาบัณฑิต (สังคมศาสตร์)สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000608 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000576 รูปแบบการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยการพัฒนาฐานความรู้ ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000575 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงทางพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000502 การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงทางพื้นที่ของการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกกลุ่มเมื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยระบบภูมิสารสนเทศ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000403 รายงานผล การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000348 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000021 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000036 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอล ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000183 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สำหรับการเกษตรแบบไร่ขนาดใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000199 ภูมิปัญญาการประเมินศักยภาพลำน้ำโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรณีศึกษาลำน้ำแม่ปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000278 การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง ในอำเภอเมือง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการถอดองค์กร ม้าด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการถอดบทเรียนด้านประวัติศาสตร์ ความทรงจำของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ชุมชน นี้ ชุมชนครชุม กำแพงเพชร -พัฒนาท้องถิ่น -ศึกษาการคุกคามต่อชุมชน 15/08/2556
การศึกษาภาครายวิชาภูมิศาสตร์ทางการภาพ เรื่องลักษณะภูมประเทศที่เกิดจากการกระทำของคลื่อน ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำน้ำใต้ดิน ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของคลื่น พัฒนาศักยภาพผู้เป็นด้านพื้นที่และการประยุกต์ใช้ 15/08/2556
การศึกษาภูมิศาสตร์ภาคสนาม การศึกษาภูมิศาสตร์ครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาศูง ศึกษาพืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นในแต่ละภูมิประเทศ การศึกษาภาคสนามครั้งนี้ใช้ประกอบวิชาการแปลความหมายจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนไปมากขึ้น 15/08/2556