กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายพิษณุ บุญนิยม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2553ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียThailand
ปริญญาตรี2554ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิตบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2547การศึกษามหาบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)Educational ManagementมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2546ศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2545พุทธศาสตรบัณฑิตปรัชญาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000497 การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000478 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000469 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000468 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000417 บทบาทของเครือข่ายอาชีพในการผลักดันนโยบายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000386 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ ณ 1. ศาลเยาวชนกำแพงเพชร 2. ร้านเพชรพลาสติกคลองลานพัฒนา 1. ได้รับทราบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2. ได้รับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 3. สารมารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รปส. ได้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ ผู้ใช้บัณฑิต  
ประชุมคณะแพทย์เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ