กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2550รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2551รัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2548รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000752 พลวัตรการจัดการแรงงานข้ามชาติ กลุ่มเกษตร กลุ่มการเกษตรและก่อสร้าง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : แรงงานจากสหภาพแห่งเมียนมาร์ในจังหวัดตากและกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000751 การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ผู้ร่วมวิจัย
R000000710 นวัตกรรมการจัดการความรู้ภาษาอังกฤษเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000400 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000348 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000145 ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     15/08/2556