กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพันทิพา เย็นญา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาโท2560ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ ณ นครวัดนครชม