กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553วทม.นิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวทม.นิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2548วิทยาศาสตรบัณฑิตวทบ.สัตววิทยาZoologyมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล