กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายมัย ตะติยะ
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2527การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)ศิลปคึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000619 มรกดโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ. 2534 สิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000082 เอกสารคำสอนรายวิชาสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000173 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000174 โครงการเสวนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000175 จัดซื้อหนังสือ วารสาร ห้องสมุดกฎหมาย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000185 การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์หินอ่อน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000187 โครงการอุดหนุน การวิจัยและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000220 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและศึกษาดูงานในต่างแดน ศึกษาดูงานณ. วิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีระหว่างกันและกัน นำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 15/08/2556