กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประพล จิตคติ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2560ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2551ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยรังสิตThailand
วุฒิกลุ่มอื่นที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะตำแหน่ง2548การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล Hotel and Restaurant ManagementSchool of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )Thailand
ปริญญาตรี2546ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000730 การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000686 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000660 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในวัดวังพระธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000603 เอกภาพของเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000406 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000072 แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมเชิงปฎิบัติเรื่อง การอบรมมาตราฐานคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตร กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผลฯ how/to assessment from tqf cs pomains 1.Ethical and merat deuelopment moral ethic for tour Guide -case study -Group report (3-4 Group)+fusi tive/negative -conclusion and summany -Gorerment polrey -use for swbjeet proccss. -use for TQF3 design. -use for ussessment in subjcct. as cuse study ,role play  15/08/2556
สัมนาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของกลยุทธ์ต้องนำแผนไปทำนอกจากนี้การดำเนินะธุรกิจจำเป็นต้องใช้5w1h และ4cs นำไปใช้ด้านการเรียนการสอนด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 15/08/2556
มหกรรมภูมิปัญยาแห่งแผ่นดิน ต้นแบบแห่งการพัฒนาผลิกโฉมหน้าผลิตภัณ์โอทอป คือโครงการที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น นำไปต่อย่อดคิดโจทย์พัฒนาท้องถิ่น 15/08/2556