กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางชาลี ตระกูล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก - ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2541เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2530เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000648 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000608 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000606 การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000462 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000461 โครงการเครื่องคัดข้าวกล้องหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000460 โครงการโรงสีชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จัหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000380 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000046 แนวทางการพัฒนาเกษตรผู้ปลูกข้าวให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000115 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000127 การจัดการความรู้ของเกษตรกรที่ทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000192 บทบาทของครู อาจารย์ในการส่งเสริมความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000239 รูปแบบการพัฒนาครูในการทำวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย
R000000255 การสนับสนุนผู้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในโครงการ ABC-PUS/MAG 52 (พื้นที่ ต.นครชุม) หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000295 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพขร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศมาเลเซียเน้นการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญ มาพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 15/08/2556