กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางราตรี สิทธิพงษ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2544วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)เศรษฐศาสตร์สหกรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
ปริญญาตรี2528เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง)เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000606 การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000380 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000046 แนวทางการพัฒนาเกษตรผู้ปลูกข้าวให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000127 การจัดการความรู้ของเกษตรกรที่ทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000184 การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชนบ้านหนองกรุทุ่ม ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000192 บทบาทของครู อาจารย์ในการส่งเสริมความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การพัฒนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่าย