กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเอกวินิต พรหมรักษา
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) บัญชีมหาวิทยาลัยภาคกลางThailand
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล