กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิมพ์นารา บรรจง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2549นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตMaster of MultimediaมัลติมีเดียSwinburne University of Technology Australia
ปริญญาโท2553นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)การจัดการสื่อสารมวลชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2547นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)Public RelationsมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก- Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovationปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมนิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล