กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2547วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาเอก2560ภูมิสารสนเทศวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)ภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000752 พลวัตรการจัดการแรงงานข้ามชาติ กลุ่มเกษตร กลุ่มการเกษตรและก่อสร้าง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : แรงงานจากสหภาพแห่งเมียนมาร์ในจังหวัดตากและกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000713 การศึกษารูปแบบ การกระจายตัวและความเสี่ยงต่อการจุดไฟ เพื่อสร้างแนวทางการติดตามเฝ้าระวัง และบริหารจัดการการเกิดไฟในพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ :กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000657 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000502 การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงทางพื้นที่ของการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกกลุ่มเมื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย
R000000348 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000021 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000036 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอล ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000074 การพัฒนามาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรของอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมเฝ้าระวังการบาดเจ็บ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000107 การบริหารจัดการไฟป่าและไฟเกษตรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000183 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สำหรับการเกษตรแบบไร่ขนาดใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000185 การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์หินอ่อน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000186 การกำหนดที่ตั้งของพื้นที่สำหรับการจัดที่พักเพื่อการพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000199 ภูมิปัญญาการประเมินศักยภาพลำน้ำโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรณีศึกษาลำน้ำแม่ปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000278 การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง ในอำเภอเมือง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล