กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การท่องเที่ยว)การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยรังสิตThailand
ปริญญาตรี2544ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)Travel Industry Managementสถาบันราชภัฏราชนครินทร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000730 การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000660 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในวัดวังพระธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000532 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนเรียน-หลังเรียน ของนักศึกาาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000501 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรัสัชนาลัย-กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000389 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพช ผู้ร่วมวิจัย
R000000375 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000374 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยผู้วิจัย
R000000060 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความต้องการ การแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศ นิเทศนักศึกษา นำข้อเสนอแนะของสถานการมาประกอบใช้  
สนามบิน เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ นักศึกษาสามารถผ่านกระบวนการการออกนอกประเทศได้  
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบปิค ครม. จัดซื้ออุปกรณ์   15/08/2556