กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยภาคกลางThailand
ปริญญาตรี2549บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจ (การบัญชี)การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000686 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000515 การประเมินโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000471 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000373 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีหมู่เรียน 5515301 1.ความเป็นมาของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.การดำเนินงาน การปลูกพืชทางการเกษตรและการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑืพืชพันะุ์ทางการเกาตรเพื่อส่งไปขาย การปลุกพืชผลทางการเกษตร เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กระเพรา สัปรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆและทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนหนึ่งของโครงการ ทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก้บน้ำหนองเสือ เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ณ บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งโครงการนี้สอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   15/08/2556