กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันโปรแกรมวิชาเคมีดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2542วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมี)วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต(เคมี)เคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2538วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)เคมีสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000667 รูปแบบพัฒนานักศึกษา ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000648 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000476 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000461 โครงการเครื่องคัดข้าวกล้องหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000460 โครงการโรงสีชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จัหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000351 รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000038 ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากรงควัตถุของพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000055 ชุดโครงการวิจัยพืชผักพื้นบ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000057 การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000079 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ Learn Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ผู้ร่วมวิจัย
R000000115 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000125 การประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารในโรงเอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000125 การประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารในโรงเอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000126 การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด และประสิทธิภาพการด้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000209 โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000211 การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000224 การศึกษาชนิดพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็กและการนำไปบริโภค ผู้ร่วมวิจัย
R000000226 การพัฒนาคุณภาพน้ำแร่สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000295 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพขร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล