กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปริญญาดุษฏีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2546ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2536ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)อุตสาหกรรมท่องเที่ยววิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลกThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000730 การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000680 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต เมืองลูกหลวงกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000574 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000556 กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุนครชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000416 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000379 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ผู้ร่วมวิจัย
R000000355 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม: กรณีศึกษาวัดวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000169 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000177 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000181 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำข้าวหลามของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000182 การศึกษาความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000194 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล