กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตEconomicsสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ประเทศไทยThailand
ปริญญาตรี2543เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000779 การถอดบทเรียนความสำเร็จสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนบ้างวังน้ำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000732 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของประเพณีกวนข้าวมธุปายาสของวัดแก้วสุริย์ฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000531 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานในรายวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล