กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยาThailand
ปริญญาตรี2552การท่องเที่ยวบริหารธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก- ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยาThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000730 การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000680 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต เมืองลูกหลวงกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000660 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในวัดวังพระธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล