กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายธนน เอี่ยมอ่ำ
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม
สถานะ :  เกษียณ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค2545--อิเลคโทรนิคส์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2552เกษตรศาสตรบัณฑิตส่งเสริมการเกษตรการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล