รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000779
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การถอดบทเรียนความสำเร็จสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนบ้างวังน้ำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : 
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :การถอดบทเรียน,เศรษฐกิจพอเพียง,ชุมชนต้นแบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะวิทยาการจัดการ > สาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะโครงการวิจัย :แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :-
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :226500
งบประมาณทั้งโครงการ :226,500.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :19 มกราคม 2558
วันสิ้นสุดโครงการ :18 มกราคม 2559
ประเภทของโครงการ :การพัฒนาทดลอง
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :เศรษฐศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : ไม่สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :การถอดบทเรียนความสำเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนอื่น
จุดเด่นของโครงการ :มีแนวปฏิบัติที่ดีและนำไปพัฒนาต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ :เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ำแดง และจัดทำคู่มือเพื่อศึกษา
ขอบเขตของโครงการ :-
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :-
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :-
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :179 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย60
ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายอนุ ธัชยะพงษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย10
นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย5
นายชูเกียรติ เนื้อไม้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย5
นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยผู้ช่วยผู้วิจัย0

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด