สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2550 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 5 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000049 จิตกรรมภาพทิวทัศน์ตามแนวทางลัทธิเอกซ์เพรสชันนิสม์ นายศุภพงศ์ ยืนยง
R000000103 บทบาทนาฏศิลป์และการแสดงพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
R000000187 โครงการอุดหนุน การวิจัยและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ นายมัย ตะติยะ
R000000199 ภูมิปัญญาการประเมินศักยภาพลำน้ำโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรณีศึกษาลำน้ำแม่ปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
R000000200 การจัดทำข้อเสนอในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางปรียานุช พรหมภาสิต