สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2551 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 9 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000173 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย นายมัย ตะติยะ
R000000174 โครงการเสวนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย นายมัย ตะติยะ
R000000175 จัดซื้อหนังสือ วารสาร ห้องสมุดกฎหมาย นายมัย ตะติยะ
R000000183 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สำหรับการเกษตรแบบไร่ขนาดใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร นายวัลลภ ทองอ่อน
R000000185 การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์หินอ่อน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก
R000000220 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย นายมัย ตะติยะ
R000000221 โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา สังคีตนิยม นายกวี ครองแก้ว
R000000222 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ทักษะการส่งสารภาษาไทย
R000000278 การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง ในอำเภอเมือง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง