สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2552 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 14 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000022 เพลงและการแสดงพื้นบ้าน ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
R000000023 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีต่อศิลปะการแสดงในงานประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวอัจฉราวรรณ รูปดี
R000000024 การพัฒนาชุดสื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น นางอิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
R000000025 ผลการสอนโดยใช้เทคนิค “ดิคโตกลอสส์” ที่มีต่อความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ 2
R000000026 วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดกำแพงเพชร นายพลากร ทิพย์มาลา
R000000027 การศึกษาวิเคราะห์บทละครแนวจินตนาการของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทละครเรื่อง The Tempest นายประดิษฐ์ นารีรักษ์
R000000028 การพัฒนาชุดคำศัพท์ภาษาจีนที่นิยมใช้ 500 คำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวสายพิณ พิกุลทอง กูรุง
R000000036 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอล ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
R000000043 การวิเคราะห์มาตรการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอดิเรก ฟั่นเขียว
R000000044 ความต้องการของหน่วยงานที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวมัลลิกา ทองเอม
R000000051 ทัศนคติที่มีต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประชาชนในอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
R000000052 บทบาทของนาฏศิลป์โปรแกรมนาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: กรณีศึกษาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ค ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอเมริกา ประเทศตุรกี นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
R000000053 ระบบเศรษฐกิจหมู่บ้าน: ศึกษากรณีหมู่บ้านแม่ลาดใหญ่ ตำบลแม่ลาดใหญ่ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางปรียานุช พรหมภาสิต
R000000054 นาฏยลักษณ์การแต่งกายการแสดงภาคเหนือ นางสาวอัจฉราวรรณ รูปดี