สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 9 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000029 ผลการสอนโดยวิธีจิกซอร์(jigsaw) ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 นางสาววันเพ็ญ บุญมา
R000000062 การรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
R000000073 ทุนทางสังคม: ศึกษาความสามารถในการลดความยากจนและการกระจายรายได้ของกลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดกำแพงเพชรและตาก นายวิทยา คามุณี
R000000074 การพัฒนามาตรการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรของอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมเฝ้าระวังการบาดเจ็บ นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
R000000075 ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
R000000076 ศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
R000000077 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นชุมชนเจ้าพ่อเสือ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ
R000000078 บทบาทครูผู้สอนนาฏศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชรกับนาฏยประดิษฐ์ นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
R000000094 การศึกษาวิเคราะห์อคติเป็นให้ตัวละครในเรื่องคิงเลียร์ตกลงสู่ความเสื่อม นายประดิษฐ์ นารีรักษ์