สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2554 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 15 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000082 เอกสารคำสอนรายวิชาสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ นายมัย ตะติยะ
R000000083 เอกสารประกอบการสอน วิชาพุทธศาสน์ นายศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
R000000106 รังสรรค์เพลงพื้นบ้านชุมชนนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรสู่สากล นายกวี ครองแก้ว
R000000107 การบริหารจัดการไฟป่าและไฟเกษตรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
R000000122 ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย นายศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
R000000135 ทัศนคติชาตินิยมความรักชาติและภาษาที่สองและผลกระทบต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคนราชภัฏ
R000000145 ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
R000000151 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
R000000153 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ทักษะเพื่อการส่งสารภาษาไทย นางสาวสุคนธ์ธา พุ่มเมือง
R000000154 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ทักษะการส่งสารภาษาไทย นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
R000000155 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การพูดเพื่อสังคม นายนันทิพัฒน์ เพ็งแดง
R000000156 ตำราเรียน รายวิชา Controlled Writing นางสาววันเพ็ญ บุญมา
R000000157 เอกสารคำสอน รายวิชา บาติก 1 นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน
R000000162 ศึกษาการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครององค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
R000000267 ศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่องด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน