สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2555 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 26 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000469 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร นายพิษณุ บุญนิยม
R000000468 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายพิษณุ บุญนิยม
R000000467 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายสุชิน รอดกำเหนิด
R000000466 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ
R000000465 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร นายศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
R000000428 การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม นายวิทยา คามุณี
R000000424 การวิจัยพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยถิ่น : ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ
R000000422 การนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
R000000417 บทบาทของเครือข่ายอาชีพในการผลักดันนโยบายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร นายพิษณุ บุญนิยม
R000000411 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ
R000000409 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ
R000000405 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
R000000403 รายงานผล การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายวัลลภ ทองอ่อน
R000000400 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวธวชินี ลาลิน
R000000398 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
R000000395 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
R000000394 การศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
R000000393 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ
R000000386 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นายพิษณุ บุญนิยม
R000000384 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ
R000000377 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2555 นายสุชิน รอดกำเหนิด
R000000359 การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาาหมู่บ้านป่าเหียง ตำบลบวังบัว อำเภอ คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
R000000358 การวิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในอัลบั้มอัลอัลทเมทคอลเลกชั่นครบ 15 ปี ของไมเคลเลิร์นทูร็อค นายประดิษฐ์ นารีรักษ์
R000000349 ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ
R000000349 ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ
R000000348 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง