สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2556 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 11 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000608 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร นายวัลลภ ทองอ่อน
R000000602 คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง นายอัครพงษ์ เพ็ชรพูล
R000000593 ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการถ่ายทอดสดการอภิปรายในรัฐสภา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์
R000000587 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดกำแพงเพชร นายอดิเรก นวลศรี
R000000583 2556A12603002 รูปแบบและความสัมพันธ์ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มน้ำคลองสวนหมาก นางสาวตรรกพร สุขเกษม
R000000582 2556A12603001 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตลุ่มแม่น้ำคลองสวนหมาก นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ
R000000581 การเชื่อมโยงโปรแกรมเป้าหมาย และการติดต่อระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตลุ่มแม่น้ำคลองสวนมาก นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ
R000000577 กลยุทธ์การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยการพัฒนาฐานความรู้ ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นางสาวตรรกพร สุขเกษม
R000000576 รูปแบบการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยการพัฒนาฐานความรู้ ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายวัลลภ ทองอ่อน
R000000575 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงทางพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ นายวัลลภ ทองอ่อน
R000000573 ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ