สรุปจำนวนโครงการวิจัยจำแนกตาม ทุนวิจัยภายในประเทศ
[กลับไปก่อนหน้านี้] [ สารสนเทศด้านงานวิจัย ] ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำแนกตามแหล่ง ทุนวิจัยภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2557 ของ คณะมนุษยศาสต� พบจำนวน 29 โครงการ
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000659 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก
R000000657 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
R000000635 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฏีองค์การและการบริหารของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา นางสาวตรรกพร สุขเกษม
R000000634 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมกับมนุษย์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
R000000624 การวิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในเนื้อหาบทเพลงโดยบรูโน่มาร์ส นายประดิษฐ์ นารีรักษ์
R000000619 มรกดโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ. 2534 สิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก นายมัย ตะติยะ
R000000618 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
R000000614 แรงจูงใจและโครงการงานกลุ่มวีดิโอสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในการพูดภาษาอังกฤษ นางสาวนิศากร ประคองชาติ
R000000567 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางปรียานุช พรหมภาสิต
R000000566 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์เส้นทางวัฒนธรรมนครชุม นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์
R000000565 ทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ นางประพิมพร โกศิยะกุล
R000000564 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง
R000000563 แนวทางการพัฒนาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชากฎหมาย : กรณีศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ฯ นางสาวปาริชาติ สายจันดี
R000000562 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีการเลี้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มแม่น้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
R000000561 จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งลัทธิประทับใจยุคหลัง : กรณีศึกษา ปอล เซซาน ผลงานระหว่างปี ค.ศ. 1877 - 1905 นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
R000000541 การสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายศัพท์ กรณีศึกษา : นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกและที่ไม่ได้เรียนวิชาเอกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นางอิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
R000000540 การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร อ่อนบุญ
R000000539 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมอาสาสมัครของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2556 ในบทเรียน เรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม" นางสาวสิริไพลิน สิงห์อินทร์
R000000538 การจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มโดยเน้นการนำเสนองานในห้องเรียนตามประเด็นคำถามที่กำหนดรายวิชาการพัฒนาองค์กรภาครัฐ นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
R000000537 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในรายวิชากฎหมายครอบครัว นางสาวปาริชาติ สายจันดี
R000000536 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย นายณัฐพล บ้านไร่
R000000517 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร
R000000516 การพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชาสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง ระบะ รำ ฟ้อน นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
R000000508 การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม SPEEXX สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางอิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
R000000502 การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงทางพื้นที่ของการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกกลุ่มเมื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยระบบภูมิสารสนเทศ นายวัลลภ ทองอ่อน
R000000498 การนำนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปปฏิบัติของ อปท. อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์
R000000497 การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร นายพิษณุ บุญนิยม
R000000479 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความสำเร็จของประชาธิปไตย นายวิทยา คามุณี
R000000478 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย นายพิษณุ บุญนิยม